Wat we doen

Wij zetten ons elke dag in om onderwijs van kwaliteit te bieden. Onderwijs dat zich laat inspireren door wetenschappelijk onderzoek en dat aansluit bij onze leerlingen. Bij hoe zij leren. Vanaf de eerste schooldag letten we op wat elk kind nodig heeft en stemmen we daarop af. We hebben zowel in de klas als buiten de klas een goed aanbod voor wie meer uitdaging of meer ondersteuning nodig heeft.

We bieden veel structuur en begeleiding en dagen de kinderen uit om steeds zelfstandiger aan de slag te gaan. Om het zelf te doen. We leren door te ervaren en te doen, al spelend en proberend.

We evalueren de opbrengsten van ons werk regelmatig. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen, omdat wij geloven dat God veel in hen heeft gelegd! Waar nodig doen we interventies op individueel of groepsniveau. Ons onderwijs is daarom voortdurend in ontwikkeling.

Waar het past bij onze identiteit en onderwijsvisie sluiten we graag aan bij projecten in Hilversum en omgeving om de bredere ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren.

We gebruiken deze methodes om ons onderwijs vorm te geven

Identiteit
Bijbelonderwijs: Levend Water
Wereldgodsdiensten: Wat geloof jij

Kleuterbouw
Leerlingvolgsysteem: Parnassys Leerlijnen
Kleuterplein
Themalessen van de Kleuteruniversiteit
Engels: Stepping Stones

Reguliere vakken
Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip-XL
Bewegingsonderwijs: basislessen bewegingsonderwijs
Engels: Stepping Stones
Kunst & Cultuur: eigen curriculum
Rekenen: Pluspunt
Schrijven: Schrijven in de basisschool
Spelling: Taal op maat-spelling
Taal: Taal op maat
Verkeer: Veilig Verkeer Nederland

Sociaal emotioneel
Leerlingvolgsysteem: KanVas
Kanjertraining

Meer- en hoogbegaafden
Rekenen: Sprinters)
Informatieverwerking: Denken over Taal