Wat we doen

We zijn een christelijke school. Waar merk je dat aan? We lezen iedere dag uit de Bijbel, bidden we en zingen we allerlei christelijke liederen. Als team en als ouders leven we de kinderen voor met als doel hen veilig in een vast geloof op te laten groeien tot betrokken christenen die zelfverzekerd hun plaats leren innemen midden in de maatschappij. Vanuit een positief christelijke geloofsovertuiging zijn we ‘zoutend zout en lichtend licht’ voor elkaar en anderen (Mat. 5:13-14). We doen dit in samenspraak met de ouders. Voor meer informatie daarover, zie Identiteitscommissie.

Bijbelteksten die belangrijk zijn voor ons Bijbelonderwijs:

Psalm 78:2-4:
‘Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.
Wij zullen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan.’

Marcus 10:14b:
‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’

Deuteronomium 11:18-19:
‘Houd Mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en een band op uw hoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’

Identiteit:
Bijbelonderwijs (Levend Water)
Wereldgodsdiensten (Wat geloof jij)

Kleuterbouw:
Parnassys Leerlijnen (leerlingvolgsysteem)
Kleuterplein
Engels (Stepping Stones)

Reguliere vakken:
Aanvankelijk lezen (Veilig leren lezen – recente versie Kim)
Taal (Taal op maat – recente versie 2)
Spelling (Taal op maat-spelling – recente versie 2)
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip-XL)
Mondelinge taalontwikkeling (Spreekbeurten etc.)
Rekenen (Pluspunt – versie 4)
Schrijven (Schrijven in de basisschool – recente versie 3)
Engels (Stepping Stones)
Zaakvakken (Topondernemers)
Verkeer (Veilig Verkeer Nederland)
Bewegingsonderwijs (Basislessen bewegingsonderwijs)
Kunst & Cultuur (Eigen curriculum)

Sociaal emotioneel:
Kanjertraining
KanVas (leerlingvolgsysteem)

Meer- en hoogbegaafden:
Rekenen (RekenXL)
Informatieverwerking (Denken over Taal)