035 624 82 95 • dewegwijzer@cordeoscholen.nl

Missie en visie

Missie
De Wegwijzer biedt positief christelijk primair onderwijs gericht op de ontwikkeling van gaven en talenten van leerlingen. Passend en resultaatgericht betekenisvol onderwijs komen tot uiting in de persoonlijke aandacht voor elk kind ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving.

Visie
Op De Wegwijzer zijn de leeropbrengsten al jaren op orde. Daarnaast vinden wij het als school namelijk van belang dat:

 • Leerlingen op school in een veilig pedagogisch klimaat kunnen leren;
 • Leerlingen zich als persoon ontwikkelen;
 • De school als verlengde van thuis en kerk een bijdrage levert aan de geloofsgroei van kinderen;
 • De school in hoge mate passend onderwijs biedt (van bijna inclusief onderwijs tot een specialistisch aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen);
 • Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling;
 • Leerlingen goed voorbereid naar het VO gaan en daar op niveau blijven;
 • Leerlingen voorbereid worden in hun leren op beroepen die nu nog niet bestaan;
 • Ook leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen.

Bovenstaande visie wordt de komende tijd zichtbaar door onder andere:

 • Extra aandacht voor groepsdynamiek in de periodes na vakanties;
 • Onze keuze voor gepersonaliseerd leren (adaptieve software) in de bovenbouw, maar wel vanuit de visie van convergente differentiatie (leren in groepsverband) met zelfstandig leren (als competentie) via een weektaak als uitgangspunt;
 • Het aanpassen van de normering van toetsen om beter groepsdoelen te kunnen stellen;
 • De keuze voor de digitale afname van de (adaptieve) centrale eindtoets;
 • Continuering van het aanbod van naschoolse activiteiten als aanvulling op het curriculum: typen, techniek etc.

Focus
De Wegwijzer is gebouwd op 3 pijlers: identiteit, onderwijskwaliteit en leerlingenzorg. Dit zijn de kenmerkende onderwerpen in het driehoekscontact tussen leerkracht, leerling en ouder. Waar het identiteit betreft komen ook zaken als het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid aan de orde; waar het de leerlingenzorg betreft gaat het om de vraag hoe aan iedere leerling zoveel mogelijk recht gedaan kan worden. Hierbij is het handelingsgerichte onderwijsaanbod en de kwaliteit daarvan een relevante factor in het kader van Passend Onderwijs. Deze 3 pijlers vormen de basis. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en op deze 3 deelgebieden wordt gestreefd naar een constante kwaliteit welke dynamisch zichtbaar is in de dagelijkse schoolpraktijk.

Samenwerkingsdriehoek
De communicatieve driehoek tussen leerkracht, leerling en ouder is pas volledig doorlopen als alle lijnen binnen die driehoek benut worden. Tevens wordt daarbij het contact onderling tussen leerkrachten, tussen leerlingen en tussen ouders onderscheiden. Zij zijn allemaal verantwoordelijk voor het initiëren van contact. Zo ontstaat er een doorgaande lijn tussen de thuis- en de schoolsituatie in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De school geeft hierbij de grenzen aan de zorg en communicatie aan en bewaakt de autonomie van de school als professionele leer- en werkomgeving.

Schoolmotto: ‘Leren in vertrouwen’
Samenwerkingsmotto: ‘Begrijpen en begrepen worden’